Jei tėvai ar mokytojai pastebi, kad vaikui sunkiai sekasi įsisavinti bendrojo ugdymo programą, jis nuolat gauna neigiamus mokymosi pasiekimų vertinimus mokykloje, yra verta įsitikinti, ar vaikas turi reikiamus ugdymosi gebėjimus, ar ugdymo procese jam nereikalinga papildoma pagalba.

      
         
PPT specialistų komanda (psichologai, specialieji pedagogai, logopedai) atlieka asmenų nuo 3 m. iki 18 m. (iki 21 m., jeigu jis mokosi bendrojo ugdymo įstaigoje) nuodugnų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.
Įvertinimo tvarka
        
 1. Į Tarnybą gali kreiptis tėvai ( vaiko globėjai, rūpintojai) arba švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisija, gavusi vaiko tėvų  (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu.

 2. Atvykdami į Tarnybą atsineša:

  • ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos parengtą pažymą dėl ugdymosi poreikių pirminio (5 priedas*) ar pakartotinio (3 priedas*) vertinimo;
  • ugdančiojo mokytojo anketą, jei vaikas ugdomas mokykloje (2 priedas)*, vaiko stebėjimo kortelę, jei vaikas ugdomas ikimokyklinėje įstaigoje (1 priedas*);
  • išrašą iš vaiko medicininių dokumentų;
  • neįgalumo pažymėjimą (jei nustatytas);
  • vaiko lietuvių k. ir matematikos sąsiuvinius, piešinius.

* žr.  "Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

  Svarbu, kad pirmą kartą į tarnybą vaiką atvestų vienas iš tėvų, nes specialistai turi surinkti vaiko anamnezę: duomenis apie gimimo ir raidos ypatumus, socialinę vaiko aplinką, sunkumų atsiradimo ir pasireiškimo istoriją, gautą pagalbą ir pan.
    Kadangi vertinimo tikslas yra išsiaiškinti turimus vaiko potencialius gebėjimus, vertinimas yra atliekamas iš ryto, kol vaikas yra nepavargęs.

    Dažniausiai
apsilankyti tenka bent jau keturis kartus: pas psichologą, kur atliekamas skirtingų intelekto funkcijų įvertinimas; pas specialųjį pedagogą, kuris nustato žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms; pas logopedą, kuris įvertina kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Atvykus ketvirtą kartą, specialistai tėvams, vaikui ir jį ugdantiems mokytojams pateikia išsamias išvadas apie vaiko gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus ir reikalingą jam pagalbą.

Būtina išankstinė registracija  mob. tel. 8 699 10201